Rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

Zakres usług

Prawo cywilne

Sprawy obsługiwane w ramach specjalizacji to m.in.:
 • sprawy spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku),
 • sprawy o zapłatę,
 • postępowania egzekucyjne przed komornikiem;
 • sprawy konsumenckie,
 • sprawy związane z najmem i dzierżawą oraz reprezentacja w postępowaniu o eksmisję;

Prawo karne

Sprawy obsługiwane w ramach specjalizacji to m.in.:
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie),
 • obrona oskarżonych oraz reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie zawiadomień o przestępstwie,
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, orzeczenie kary łącznej,  warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE),
 • reprezentacja w postępowaniach o wykroczenia;

Prawo Rodzinne

Sprawy obsługiwane w ramach specjalizacji to m. in.reprezentacja w sprawach takich jak:
 • rozwód / separacja,
 • rozdzielność majątkowa i rozdzielność majątkowa z datą wsteczną
 • alimenty,
 • kontakty z dziećmi (w tym grzywna za niewykonywanie kontaktów, zakazanie kontaktów),
 • ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej, 
 • zaprzeczenie / uznanie ojcostwa i macierzyństwa,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (np. zgoda na wyjazd za granicę),
 • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd;

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w sprawach o:
 • szkodę na osobie powstałą w wypadku komunikacyjnym, w wyniku błędu w sztuce lekarskiej i zdarzenia medycznego,
 • szkody na mieniu (pojazdach, budynkach – w wyniku pożaru, zalania, zawalenia się itd.),
 • immisje,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy cywilnoprawnej,
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z innych tytułów;

Obsługa przedsiębiorców

Sprawy obsługiwane w ramach specjalizacji to m.in.
 • rejestracja spółek
 • sporządzanie, analiza oraz negocjowanie umów gospodarczych,
 • windykacja / egzekwowanie zobowiązań od kontrahentów oraz reprezentacja przedsiębiorców w procesach na etapie przedsądowym / negocjacji ugodowych oraz sądowym.

Windykacja należności

Sprawy z tego zakresu obejmują procedurę odzyskiwania należności, od wezwania do zapłaty przez złożenie pozwu, następnie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, wszczęcie egzekucji przed komornikiem, aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Przygotowanie oraz analiza umów

Zawieranie umów bez dokładnego zrozumienia konsekwencji może prowadzić do nieodwracalnych strat finansowych i prawnych. Dotychczasowe doświadczenie nauczyło mnie, iż umowy tworzy się na złe czasy, dlatego niezwykle istotne jest zawieranie umów w sposób rozważny i profesjonalny, bez względu na okoliczności. Dla moich klientów umowa to nie tylko zobowiązanie, ale także narzędzie ochrony ich interesów przed kosztownymi konsekwencjami.

Spory sądowe

W ramach świadczonych usług prawnych pomagam Klientom zarówno przed rozpoczęciem procesu sądowego, doradzając w toku negocjacji i przygotowując strategię działania, jak i w czasie postępowania, reprezentując Klienta jako jego profesjonalny pełnomocnik. Jako adwokat procesowy podejmuję się reprezentacji zarówno w procesach cywilnych i gospodarczych, jak również w postępowaniu nieprocesowym.

Mediacje

Kancelaria świadczy usługi w zakresie polubownego rozwiązania sporów na drodze mediacji. Mediacja to jedna z polubownych form rozwiązywania konfliktów zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie. Negocjacje prowadzone są w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, dążąc do zawarcia przez uczestników ugody.

adwokat Julianna Grabowska

Nazywam się Julianna Grabowska i jestem adwokatem oraz mediatorem wpisanym na listy stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych w Poznaniu oraz Bydgoszczy.

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2015 roku zdobywałam doświadczenie w poznańskich kancelariach, prowadząc sprawy w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz transportowego.

Odbyłam aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, podczas której pełniłam funkcję Przewodniczącej Rady Aplikanckiej oraz Starosty Roku.

Praca adwokata jest dla mnie pasją, dlatego świetnie odnajduję się na sali sądowej broniąc praw swoich klientów.

Jestem związana tajemnicą adwokacką, dlatego powierzając mi sprawę możesz liczyć na pełną dyskrecję.

Rozumiem, że Twoja sprawa to nie tylko zbiór dokumentów, ale historia, która ma wpływ na Twoje życie. Dlatego poświęcam się swojej pracy całkowicie, by osiągnąć najlepsze rezultaty.

Sprawdźmy, co mogę dla Ciebie zrobić!

Dziękuję za wiadomość